Arkitekt

Detyrat

Krijon skica paraprake duke përdorur software të përshtatshme projektimi (CADD), të cilat gjenerojne formën dhe pamjen e përgjithshme të ndërtesës.

• Harton albume shitjesh ku perfshihen të dhëna dhe pamje për cdo njësi të objekteve të vecanta.

• Projekton, planifikon afatet e dorëzimit të projektit arkitektures dhe mbikqyr gjatë fazës së zbatimit të ndërtimit.

• Harton strukturat/ vizatimet/ planet në përputhje me kërkesat e investitorit dhe ligjet/rregulloret në fuqi

• Dizenjon projektin përfundimtar.

• Përpunon projektin e miratuar

• Sigurohet që projekti po ecën brenda kornizës kohore të dakorduar

• Bëni vizita në terren për të kontrolluar statusin e projektit dhe raportoni për projektin

Kualifikimet

Aplikanti/ja të jetë e diplomuar në degën e Arkitekturës

• Përparësi kanë kandidatët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit.

• Të këte eksperience pune në projektim ndërtesash shumëkatëshe mbi 4 vjet.

• Të ketë njohuri shumë të mira të programeve: AutoCad Architecture, 3D Max dhe Photoshop.

• Të ketë aftësi manaxheriale dhe aftësi për të punuar në grup.

• Të njohë mirë nevojat e tregut

Shpërndaje njoftimin për Arkitekt

Apliko për Arkitekt

Pozicione të tjera

Ju duhet ndihmë? Kontakto