Arkitekt

Detyrat

Krijon skica paraprake duke përdorur software të përshtatshme projektimi (CADD), të cilat gjenerojne formën dhe pamjen e përgjithshme të ndërtesës.

• Harton albume shitjesh ku perfshihen të dhëna dhe pamje për cdo njësi të objekteve të vecanta.

• Projekton, planifikon afatet e dorëzimit të projektit arkitektures dhe mbikqyr gjatë fazës së zbatimit të ndërtimit.

• Harton strukturat/ vizatimet/ planet në përputhje me kërkesat e investitorit dhe ligjet/rregulloret në fuqi

• Dizenjon projektin përfundimtar.

• Përpunon projektin e miratuar

• Sigurohet që projekti po ecën brenda kornizës kohore të dakorduar

• Bëni vizita në terren për të kontrolluar statusin e projektit dhe raportoni për projektin

Kualifikimet

Aplikanti/ja të jetë e diplomuar në degën e Arkitekturës

• Përparësi kanë kandidatët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit.

• Të këte eksperience pune në projektim ndërtesash shumëkatëshe mbi 4 vjet.

• Të ketë njohuri shumë të mira të programeve: AutoCad Architecture, 3D Max dhe Photoshop.

• Të ketë aftësi manaxheriale dhe aftësi për të punuar në grup.

• Të njohë mirë nevojat e tregut

Shpërndaje njoftimin për Arkitekt

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Apliko për Arkitekt

Pozicione të tjera

Ju duhet ndihmë? Kontakto