Financier

Përshkrimi

Kompania Lim-em ka hapur vendin vakant për Financiere.

Detyrat

Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike.

Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura.

Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim periodik në lidhje me lëvizjet e materialeve.

Rakordim me departamentin inxhinierik për situacionet e objekteve të shoqërisë.

Ndjek ecurinë e pagesave te klienteve në bazë të kontrave të shitjes për objekte të ndryshme.

Kontroll i detajuar i të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë dhe analizë sipas njësive.

Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve.

Përgatitja dhe deklarimi i detyrimeve ndaj shtetit (TVSH, Sigurime, Tatim ne burim etj).

Kualifikimet

Të ketë perfunduar studimet për Finance Kontabilitet.

Të ketë eksperiencë pune si Financiere mbi 5 vjet.

Të ketë njohuri shumë të mira të programit Financa 5 dhe paketes Office.

Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në e detajuar në shqip me foto bashkengjitur në adresën :hr@lim-em.al

Vetëm Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen per intervistë. 

Shpërndaje njoftimin për Financier

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Apliko për Financier

Pozicione të tjera

Ju duhet ndihmë? Kontakto