Financier

Përshkrimi

Kompania Lim-em ka hapur vendin vakant për Financiere.

Detyrat

Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike.

Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura.

Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim periodik në lidhje me lëvizjet e materialeve.

Rakordim me departamentin inxhinierik për situacionet e objekteve të shoqërisë.

Ndjek ecurinë e pagesave te klienteve në bazë të kontrave të shitjes për objekte të ndryshme.

Kontroll i detajuar i të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë dhe analizë sipas njësive.

Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve.

Përgatitja dhe deklarimi i detyrimeve ndaj shtetit (TVSH, Sigurime, Tatim ne burim etj).

Kualifikimet

Të ketë perfunduar studimet për Finance Kontabilitet.

Të ketë eksperiencë pune si Financiere mbi 5 vjet.

Të ketë njohuri shumë të mira të programit Financa 5 dhe paketes Office.

Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në e detajuar në shqip me foto bashkengjitur në adresën :hr@lim-em.al

Vetëm Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen per intervistë. 

Shpërndaje njoftimin për Financier

Apliko për Financier

Pozicione të tjera

Ju duhet ndihmë? Kontakto