Menaxhere Prokurimesh

Detyrat

• Menaxhimi i marrëdhënieve me furnitoret për blerjet dhe prokurimet e kompanisë;

• Hartimi i dokumentacionit plotësues të nevojshëm për pjesemarrje në tender sipas legjislacionit përkatës;

•Analizon, hulumton dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme tregun në lidhje me cmimet dhe cilësitë e produkteve potenciale që mund ti shërbejnë kompanisë;

• Përgatit kërkesën për prokurim në bazë të kërkesave të ardhura nga Departamentet.

• Përgatit analizën përmbledhëse të ofertave të marra.

• Përgatit përmbledhesen krahasuese të ofertave të ardhura nga furnitorët për përzgjedhjen e kompanisë fituese;

• Suporton në hartimin dhe zbatimin e planit të prokurimeve.

• Suporton në procesin e negocimit të kontratave dhe negocion me furnizuesit terma kontraktuale të favorshem për kompaninë;

• Dorëzon në departamentet përkatese faturat për aprovim/firmosjen e tyre për shërbimin e kryer nga furnitori;.

• Suport ndaj furnitorëve me dhenien e informacionit te nevojshem për zërat që prokurohen ose blihen.

• Zvogëlimi i kostove apo humbjeve. Orientimi drejt optimizimit dhe kursimit të kostos për kompaninë.

Kualifikimet

Edukimi: Diplomë në Fakultetin e Ekonomisë/ Juridikut / Inxhinierisë së Ndërtimit.
Eksperiencë Pune: Të ketë një eksperiencë mbi 5 (pese) vjecare në prokurime në kompani të ngjashme.

Aftësi

• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane;

• Njohuri kompjuterike të Programeve : MS Office-Financiare/Autocad;

• Të njohë shumë mirë programet bazë të kompjuterit;

• Të ketë aftësi të shkëlqyera negocimi dhe komunikuese;

Shpërndaje njoftimin për Menaxhere Prokurimesh

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Apliko për Menaxhere Prokurimesh

Pozicione të tjera

Ju duhet ndihmë? Kontakto